Om digitala produktpass (DPP)

Det digitala produktpasset (DPP) är en samling hållbarhetsinformation som främjar cirkulära produkter och affärsmodeller. Genom att skapa en konsekvent digital representation av varje fysisk produkt, skapas en förbättrad informationsutbyte längs hela leveranskedjan, vilket möjliggör möjligheten att verifiera och hantera produkthållbarheten.

Produktpasset innebär att varje produkt tilldelas en unik identifierare som kan kopplas till en eller flera källor med specifik information om just den produkten. Det ger företag och konsumenter möjlighet att direkt få tillgång till produktinformation från tillverkaren eller andra valda informationskällor. Denna information kan inkludera aspekter som produkthållbarhetsprestanda, ursprung, garantier, återvinningsinstruktioner och även installation eller reparationsanvisningar.

 

 

 

Fördelarna med digitala produktpass

För varumärkesägare och olika branscher representerar EU-förordningen om produktpass bara en av många påverkande faktorer. Genom att hantera information på ett konsekvent sätt tillhandahålls de essentiella verktygen för att uppnå och övervaka företagens egna hållbarhetsmål. Detta främjar också ökad interaktion med konsumenterna och ger många andra fördelar för företagen.

Hållbarhet

Inköpare kan göra hållbara val

Spårbarhet

Synlighet av hållbarhetskraven

Transparens

Öppen hållbarhetsdata

Konsumentsäkerhet

Tillförlitlig information

Bättre leveranskedja

Ingen onödig administration

Regelefterlevnad

Standardiserat regelverk

Syfte

Att främja delningen av kritisk produktrelaterad information som är avgörande för produkternas hållbarhet och cirkularitet, inklusive de som specificeras i bilaga III till ESPR-förslaget, mellan alla relevanta ekonomiska aktörer. Detta syftar till att påskynda övergången till en cirkulär ekonomi genom att öka effektiviteten i användningen av material och energi, förlänga produkternas livslängd och optimera produkternas design, tillverkning, användning och hantering i slutet av deras livscykel.

Samtidigt erbjuds nya affärsmöjligheter för ekonomiska aktörer genom att främja cirkulär värdebevaring och optimering. Detta inkluderar aktiviteter som "produkt-som-en-tjänst" (PaaS), förbättrade reparationstjänster, ökad tillgänglighet för service, återtillverkning och återvinning, baserat på förbättrad tillgång till produktdata. Dessutom hjälper det konsumenter att fatta mer hållbara val och ger myndigheterna möjlighet att kontrollera att lagliga skyldigheter efterlevs.

 

 

Förväntat resultat

Digitala produktpass har framgångsrikt implementerats och validerats i betydande omfattning inom åtminstone två olika värdekedjor. Detta har banat väg för en bred användning av denna teknologi.

En rapport har utarbetats för att bedöma eventuella ytterligare behov av standardisering och specificeringar som krävs för att säkerställa interoperabilitet, säkerhet och acceptans från alla intressenter. Målet är att säkerställa att digitala produktpass kan fungera sömlöst och säkert inom olika branscher och verksamhetsområden.

Denna rapport innehåller även rekommendationer baserade på de insikter och lärdomar som har samlats in från införandet av digitala produktpass i andra värdekedjor. Dessa rekommendationer är avsedda att vägleda och underlätta framtida implementeringar och användning av digitala produktpass, och att säkerställa en effektiv och harmonisk användning av denna teknologi inom olika sektorer.

 

 

 

Den nya EU-förordningen

Europa står i början av sin omvandling mot en mer cirkulär ekonomi, med ambitionen att bli världens mest hållbara region. Detta strävar man efter genom att införa digitala produktpass inom ramen för det nya EU-ramverket, nämligen förordningen om ekodesign för hållbara produkter (ESPR). Detta är en central del av EU:s gröna initiativ och syftar till att uppfylla Europas åtaganden enligt Parisavtalet och FN:s mål för hållbar utveckling (SDG).

Förslaget omfattar nästan alla fysiska produkter som finns på den europeiska marknaden inom alla produktområden, med undantag för livsmedel, foder för sällskapsdjur och medicinska produkter som redan omfattas av andra lagstiftningar med liknande krav. Förordningen planeras att träda i kraft i början av 2024 och kommer att införas stegvis fram till 2030. Detta markerar en viktig milstolpe i Europeiska unionens strävan efter att främja hållbarhet och övergången till en cirkulär ekonomi.