Tips och råd om streckkoder

Denna sida handlar om EAN koder, men principen gäller generellt för alla streckkodstyper.

Teori och praktik
Standarden för EAN finns samlade i " EAN General Specifications". Det är en strikt teknisk standard för marknadens experter.
Professionella streckkodsaktörer som designbyråer, masterleverantörer, (leverantör av streckkodsoriginal) grafiker och tryckerier har tillgång till specifikationerna och ska veta allt som är viktigt att veta om streckkoder och deras prestanda. Därmed behöver man som beställare och användare inte kunna hela den tekniska specifikationen, men det är ändå värdefullt att känna till vilka parametrar som har betydelse för en god kvalitet. Därmed blir det lättare att vara en god beställare.

Begär alltid att EAN:s tekniska specifikationer skall följas. Begär provtryckning och en verifiering av streckkodens kvalitet innan produktionen av förpacknings-materialet startar. Begär stickprov i långa serier.
Verifieringen går igenom alla viktiga parametrar och visar på eventuella svagheter. Därmed kan man försäkra sig om att de streckkoder som går ut i marknaden är korrekta för sitt ändamål. En streckkod som levereras till beställaren utan kvalitetsgaranti är en ofullständig leverans.

 

Varför kvalitet?
För streckkodens utformning finns särskilda tekniska specifikationer. Streckkodens kvalitet beror på hur noga specifikationerna följs. Streckkoder kan sättas på de flesta material och med alla tryckmetoder. Beroende på vilken tryckprocess som används så finns det olika särdrag att ta hänsyn till. Dessa är utformade så att slutresultatet ligger inom ett visst godkänt intervall.
Om en streckkod är av låg kvalitet försvåras eller uteblir den automatiska registreringen. Kostnaden för att göra en bra och en dålig streckkod är oftast densamma, men kvalitet betalar sig långsiktigt.
 

Vad påverkar symbolkvalitén
En bra produkt i en bra förpackning skall ha en bra streckkod. I följande stycken listar vi de parametrar som är viktiga när det gäller god kvalitet på streckkoder. Texten är samtidigt en "checklista" både för den som är producent och den som distribuerar eller köper/säljer varorna.
Som köpare kan man också begära att varuleverantören verifierar kvaliteten. Det finns kontrollutrustningar för symbolkvalitet som mäter endera efter en traditionell värderingsskala eller efter en kompletterande ISO/ANSI-standard (f.d. ANSI/CEN).
ISO/ANSI-standarden fungerar bra som en guide för slutanvändaren. Mätmetoden ger god information om streckkodens avläsningskvalitet relaterad till en specifik avläsningssituation. För streckkodstillverkaren som behöver analysera och kontrollera tryckprocessen är den traditionella mätmetoden helt nödvändig.

De parametrar som påverkar symbolkvaliteten är:
1. Kontrast och reflektion
2. Streckbredder
3. Förstoringsfaktor
4. Höjdreduktion
5. Ljusmarginal
6. Symbolens placering

 

Kontrast och reflektion
Avläsning av streckkoder bygger på kontrastverkan mellan mörka streck mot en ljusare bakgrund. Kontrastverkan påverkas dels av färgval, dels av förpackningsmaterialets yta. Det är därför viktigt att välja tryckfärger och förpackningsmaterial som tillsammans ger god kontrastverkan.

Förpackningsmaterialet (bakgrunden) skall ha en hög reflektion (återreflektera mycket ljus) medan strecken skall ha en låg reflektion.

Den bästa kontrasten har svarta streck mot en vit bakgrund. Tidigare var den vanligaste avläsningsmetoden är att en röd ljusstråle passerar över symbolen. Numera är det även vanligt med så kallade Imagers, en digital kamera med programvara optimerad för att identifiera och avkoda 1-D och 2-D koder. Läsutrustningen uppfattar färger på ett annat sätt än det mänskliga ögat. Rött blir t.ex. vitt. Det finns många färgkombinationer som ger en bra kontrast och ofta kan man använda sig av någon befintlig färg på förpackningen. Att med blotta ögat värdera färger, och därmed kontrasten dem emellan, under samma villkor som gäller vid avläsningen, är omöjligt för den som inte är specialist. Till exempel gäller att rött och gult inte fungerar som mörka streck, medan de däremot kan fungera utmärkt som bakgrund till svarta eller mörkt blåa streck. Är man osäker om kontrasten är fullgod, finns speciell analysutrustning. Större tryckerier har egen sådan utrustning.
Streckkod System kan åta sig sådana mätuppdrag, Kontakta oss för mera information.

 

Streckbredder
EAN-symbolen har fyra olika streckbredder. Streckens bredder är därför viktiga. I de tekniska specifikationerna definieras tre olika mönster för varje siffra. Mönstren används olika beroende på var i numret den enskilda siffran står. Dessutom finns speciella streck för symbolens början, mitt och slut.

 

Antalet streckbredder och hur kombinationerna används varierar mellan de olika 1-D streckkoderna.

När det gäller 2-D koder finns det flera olika tekniker. I de första varianterna var det flera 1-D streckkoder som var travade (stacked codes) ovanpå varandra med en flagga så att läsaren visste att det skulle komma ytterligare rad med streckkod. Med introduktionen av imagerläsare har det blivit vanligare med 2--D matrixkoder där kombinationen av små fyrkanter i ett rutnät (matrix) ger möjligheten att få in mera information (data) i koden.

 

Streckkodens storlek, förstoringsfaktor
GS1-13 symbolen beskrivs med detaljerade mått för "normalstorlek", förstoringsfaktor 1.00. Symbolen kan sedan steglöst förminskas till 80%, förstoringsfaktor 0.80 eller förstoras till 200% av normalstorleken d.v.s. förstoringsfaktor 2.00.
Till streckbredderna finns knutet vissa toleranser, tillåtna avvikelser. Ju högre förstoringsfaktor desto större toleranser. Erfarenhetsmässigt bör man därför inte använda en mindre förstoringsfaktor än 1.00, under 1.00 är toleransen mycket liten vilket kan skapa problem.

Valet av förstoringsfaktor beror på förpackningsmaterial och tryckmetod. Det är alltid säkrare att använda en större symbol än en mindre. Om man kommer i konflikt med det tillgängliga utrymmet skall man alltid välja rätt förstoring först och sedan reducera på höjden om det är nödvändigt.

Ladda ner storleksmall för EAN-13 eller EAN-14 (PDF format).

 

Höjdreduktion
Till de standardiserade måtten hör symbolens höjd. Streckkoder kan från avläsningssynpunkt vara bidirektionella (går att läsa från vänster eller höger) eller multidirektionella (går att läsa i alla infallsvinklar). EAN symbolen är just multidirektionell. Den består av två halvor, vänster och höger, som båda kan avläsas i olika infallsvinklar oberoende av varandra. I standarden är höjden större än halva bredden.

Det är därför som en fast läsare (s.k. scanner) bara behöver bråkdelen av en sekund för att klara av en avläsning. När man reducerar höjden försvinner denna funktion och förpackningen måste orienteras för bidirektionell avläsning. Detta vridande och vändande är en ergonomisk belastning i kassaarbetet och ger upphov till onödig ansträngning hos kassören, samtidigt som effektiviteten i kassaarbetet minskar. Grundregeln är således att symboler alltid skall ha full höjd. Undantag får förekomma när det är helt nödvändigt, t.ex. om en förpackning eller den tryckbara ytan är mycket liten. Då får man beskära höjden så att symbolen får plats. Att man får vrida och vända på mycket små förpackningar är överkomligt i kassan. Även när man beskär på höjden ska den kvarvarande höjden vara så stor som möjligt. En hjälpregel är att höjdreduktion med max 30% kan utföras på symboler som har storleksfaktor 1.00 eller större.

EAN_kod_hojdred_30_procent.gif

Bilden illustrera höjdskillnaden.

 

 

Ljusmarginaler / läsmarginaler
Till de standardiserade måtten hör också ljusmarginalerna (quiet zone) före och efter sista strecket i streckkoden. Dessa ljusmarginaler eller läszoner är mycket viktiga för att en läsutrustning ska kunna identifiera symbolen på förpackningen. En i övrigt "perfekt" symbol med en för liten ljusmarginal i endera änden av streckkoden, går inte att avläsa. Vissa länder rekommenderar eller kräver en markering för ljus-marginal "light margin enforcer" i form av tecknet">" efter siffrorna för att ljusmarginalen efter sista strecket inte skall bli för liten.

En tumregel är att ljusmarginalen ska vara 10x bredden på det smalaste strecket i streckkoden.
Särskild uppmärksamhet skall man ha på ljusmarginalerna när symbolen sitter nära en kant eller när man fått göra en "bottenplatta" i ljusare färg därför att bakgrunden annars skulle vara för mörk.

 

Symbolens placering
Kravet på EAN-symbolen är att den ska fungera väl i butikens utgångskassa. Symbolens placering på förpackningen är viktig för att detta krav ska tillgodoses. En svårfunnen symbol fördröjer kassapersonalen. Dessutom ökar risken för arbetsskador när personalen måste vrida och vända på förpackningarna, vilket särskilt gäller tunga varor.
Därför finns placeringsregler som ska göra det lättare för kassapersonalen att hitta och läsa av EAN-symbolerna. Varje förpackning skall ha endast en symbol.

Övergripande regler för alla typer av förpackningar
· Placera om möjligt symbolen minst 20 mm från förpackningens kant.
· Placera EAN-symbolen på en slät yta och aldrig runt hörn, över skarvar, perforeringar, sömmar och liknande, som kan finnas på förpackningen.
· Om förpackningen omsluts av cellofan eller annan film, får dess skarv inte störa symbolen.
· Placera symbolen lågt på förpackningens "baksida', d v s tillsammans med produktinformation, rekommendationer om användning etc.
· Undvik att placera symbolen på förpackningens botten.

Speciella regler gäller för:
· Rätvinkliga artiklar: Placera symbolen på nederdelen av förpackningens baksida, gärna till höger.
· Burkar och andra cylindriska förpackningar: Placera symbolen som en stege, inte som ett staket. På burkar och andra cylindrar med en diameter över 12 cm finns dock inget tekniskt hinder för att placera symbolen som ett staket.
· Påsar och mjuka förpackningar: Symbolen ska placeras nära förpackningens mitt, där risken för skrynklor är minst.
· Flaskor: Symbolen ska placeras på huvudetiketten eller på separat etikett på baksidan, således inte på eventuell banderoll runt flaskhalsen.

Multipack
Vid multipack (sampackning av flera konsumentartiklar) krävs att EAN-symbolerna på inneliggande förpackningar inte kan avläsas. Detta kan ske genom att förpackningen utformas så att symbolerna döljs eller att de inneliggande artiklarna packas så att deras EAN-symboler inte syns utåt.

 

Verifiering av symbolkvalitén - Kvalitétskontrollutrustning
För att fastställa kvalitétsnivån hos en streckkod är det nödvändigt att använda verifieringsutrustning.
Kontrollutrustning för verifiering av symbolens kvalité ska användas av förpackningstryckeriet men även förpackningsköparen bör utföra stickprovstagning vid inleveranser av symboltryckta förpackningar för att förvissa sig om att symbolerna är korrekta. Det finns både mobila och stationära verifieringsutrustningar. Kvalitetskontrollutrustning "läser" inte bara symbolen, utan "mäter" symbolen och jämför uppmätta värden (färgkontrast, streckbredds-förändringar, ljusmarginaler, kontrollsiffran m.m.) med de inprogrammerade gränsvärdena för kvalitétsnormerna "ISO-ANSI" och eller "Traditionell".

Streckkodsverifierare mäter ofta enligt både "Traditionell" och ISO / ANSI / CEN standarden. Testresultatet redovisas direkt om streckkodssymbolen är godkänd (inom toleranserna) eller ej, samt besked om vilken vägd kvalitetsnivå som uppnåtts A, B, C, D eller F. Något förenklat kan man utrycka att A står för i det närmaste en perfekt symbol och D för en dålig symbol medan F redovisar en ej godkänd streckkod.
Detta ger möjlighet att besluta att företagets kvalitetspolicy är att streckkodernas kvalitetsnivå skall uppnå B (exempelvis) som ett minimum.